Fundacja - Definicja i Forma Prawna Fundacji

Fundacja – Definicja i Forma Prawna Fundacji

W tym artykule omówimy pojęcie fundacji, zdefiniujemy, czym jest fundacja, oraz zapoznamy się z jej formą prawna. Fundacje są instytucjami, które pełnią ważne funkcje społeczne i charytatywne, a ich założenie i funkcjonowanie regulowane jest przez odpowiednie prawo.

Fundacje – Definicja

Fundacja to forma organizacji społecznej, która działa w celach pożytku publicznego, kulturowych, naukowych, edukacyjnych, czy charytatywnych. Głównym celem fundacji jest realizacja określonych zadań i działalności społecznie użytecznych. Fundacje są tworzone przez założycieli, którzy przekazują swoje majątkowe lub niemajątkowe środki na rzecz fundacji, a te środki stanowią kapitał fundacyjny służący do osiągania jej celów.

Forma Prawna Fundacji

W Polsce fundacje regulowane są przez ustawę o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku. Zgodnie z tą ustawą, fundacja ma osobowość prawną, co oznacza, że może działać jako samodzielny podmiot prawa cywilnego. Dzięki temu fundacje posiadają zdolność prawną i mogą zawierać umowy, nabywać mienie, a także odpowiadać przed sądem.

Formalnie fundacja powstaje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Aby założyć fundację, niezbędne jest sporządzenie aktu założycielskiego, który musi zawierać m.in. nazwę fundacji, jej cele, sposób finansowania, organy zarządzające, oraz zasady podejmowania decyzji.

Fundacje a Organizacje Pożytku Publicznego

Warto wspomnieć o różnicy między fundacją a organizacją pożytku publicznego (OPP). Fundacja to rodzaj organizacji, natomiast organizacja pożytku publicznego to status, który fundacja może uzyskać na podstawie spełnienia odpowiednich wymagań określonych przez ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku. Organizacje pożytku publicznego mają pewne przywileje podatkowe, co zachęca darczyńców do wspierania ich działalności.

Zobacz też:  Decentralizacja: Rewolucja w Organizacji Władzy Publicznej

Finansowanie Fundacji

Finansowanie fundacji może pochodzić z różnych źródeł, w tym z darowizn i datków od osób fizycznych i firm, zysków z działalności statutowej, dziedziczenia, dotacji z budżetu państwa lub samorządu, grantów od instytucji krajowych i międzynarodowych, czy wpływów z prowadzenia działalności gospodarczej (np. w przypadku fundacji prowadzących działalność gospodarczą w celu osiągnięcia swoich statutowych celów).

Rola Fundacji w Społeczeństwie

Fundacje odgrywają ważną rolę w życiu społeczeństwa. Ich działalność obejmuje różnorodne obszary, takie jak pomoc osobom w potrzebie, wsparcie dla edukacji i kultury, promocja nauki, ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona przyrody, wspieranie innowacji, czy walka z wykluczeniem społecznym. Fundacje często wychodzą naprzeciw potrzebom społecznym i podejmują działania tam, gdzie działalność państwa czy innych instytucji może być niewystarczająca.

FAQs

Jakie cele może realizować fundacja?

Fundacja może realizować cele pożytku publicznego, kulturowe, naukowe, edukacyjne, charytatywne i inne społecznie użyteczne.

Jak założyć fundację?

Aby założyć fundację, należy sporządzić akt założycielski, zarejestrować ją w Krajowym Rejestrze Sądowym i spełnić wymagane przepisy ustawy o fundacjach.

Czym różni się fundacja od organizacji pożytku publicznego?

Fundacja to forma organizacji, a organizacja pożytku publicznego to status, który fundacja może uzyskać na podstawie spełnienia odpowiednich wymagań ustawowych.

Jakie są źródła finansowania fundacji?

Źródła finansowania fundacji mogą być różnorodne, obejmują darowizny, datki, dotacje, dziedziczenie, wpływy z działalności statutowej i inne.

Jaka jest rola fundacji w społeczeństwie?

Fundacje odgrywają ważną rolę w społeczeństwie, podejmując działania na rzecz wsparcia potrzebujących, edukacji, kultury, nauki, przyrody i innych obszarów społecznie ważnych.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts